Informacje o szkole

Międzynarodowe Liceum w Zabrzu – International Secondary School in Zabrze jest szkołą niepubliczną wpisaną do rejestru placówek oświatowych pod numerem I-106.9.2020. Uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywna rekomendacja Kuratorium Oświaty są gwarantem realizacji polskiej podstawy programowej zgodnej z aktualnymi rozporządzeniami MEN. Równolegle realizowana jest podstawa programowa brytyjska, której elementy wprowadzane są sukcesywnie w tygodniowy harmonogram zajęć.

Implementacja dualności językowej pozwala na osiągnięcie autonomii uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w języku polskim i angielskim. Program brytyjski prowadzony jest przez nauczycieli z Polski oraz krajów anglojęzycznych (native speakers). 

Brytyjska podstawa programowa (British curriculum) realizowana jest w oparciu o współpracę programową z największym wydawnictwem oraz firmą edukacyjną o zasięgu ogólnoświatowym Pearson w ramach rozwiązań Pearson Global Schools. Wdrożenia programowe szkół międzynarodowych Pearsona rozsianych po całym globie, sprawdzone rozwiązania, nadzór merytoryczno-metodyczny oraz przeszkolona i kompetentna kadra stanowią gwarancję jakości edukacji dwujęzycznej. Zajęcia przedmiotowe brytyjskie odbywają się codziennie, w łącznym wymiarze do 10 godzin lekcyjnych tygodniowo, stanowiąc integralną część całego programu edukacyjnego.

25 letnie doświadczenie na rynku edukacyjnym organu założycielskiego i fundatora Fundacji Rozwoju Edukacji Międzynarodowej – Firmy Edukacyjnej Angmen (Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English)  oraz Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Zabrzu, International Primary School in Zabrze stanowią fundament rzetelności i jakości w edukacji. Współpraca z Pearsonem jako akredytowane centrum egzaminacyjne PTE od 2007 roku zaowocowała wypracowaniem międzynarodowych wzorców kształcenia nie tylko w zakresie kompetencji językowych ale również w holistycznym podejściu do szeroko rozumianej edukacji wdrażając standardy europejskiego programu „ Lifelong learning” – czyli uczenie się przez całe życie.

Podążając za powyższą ideą rozpoczęliśmy edukację dwujęzyczną od najmłodszych. Efektem tych działań jest Językowa Akademia Przedszkolaka „Magic Fairyland” – przedszkole językowe o uprawnieniach publicznych realizujące od 2012 roku podstawę programową MEN wraz z autorskim programem „Every day life English”, którego głównym założeniem jest komunikacja w języku angielskim na każdym etapie dziennego harmonogramu zajęć w przedszkolu. Naturalną konsekwencją powyższych działań było powołanie do życia w roku 2015, Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Zabrzu, International Primary School in Zabrze.

Nadszedł czas aby umożliwić nie tylko naszym absolwentom ale również wszystkim przyszłym Obywatelom Świata kontynuację dualności językowej na poziomie Liceum Ogólnokształcącego realizującego kluczowe przedmioty podstawy brytyjskiej tzw. British Core Curriculum Subjects. Otwieramy swoje podwoje we wrześniu 2021 roku.

Stało się to możliwe również dzięki zaangażowaniu i pomocy Pani Prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik której troska o edukację ma wymiar nie tylko miejski, ale również międzynarodowy.