Fundacja Rozwoju Edukacji Międzynarodowej

Cel powstania fundacji

Fundacja Rozwoju Edukacji Międzynarodowej powstała w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się rynku edukacyjnego. Migracja ekonomiczna i społeczna zmienia krajobraz narodowościowy globalnej wioski w jakiej żyjemy. Przenikające się kultury, języki oraz zmiany postrzegania otaczającej nas rzeczywistości, która zostaje zdominowana przez pędzący pociąg zmian w labiryncie czasu i przestrzeni, stawia przed nami nowe wyzwania. INFORMACJA I SPRAWNA KOMUNIKACJA stanowią kluczowe elementy porozumienia i współpracy we wszystkich aspektach życia prywatnego i zawodowego każdego z nas. Dostosowanie się do zmian towarzyszących przemianom społecznym i kulturowym wymaga innowacyjnego oraz elastycznego podejścia do wszelkich sfer kontaktów międzyludzkich. 

Działania Fundacji Rozwoju Edukacji Międzynarodowej ukierunkowane są na wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie, wdrażanie oraz pracę nad rozwiązaniami zapewniającymi optymalizację i zwiększenie efektywności procesów dydaktycznych wykorzystujących najlepsze wzorce światowych systemów edukacyjnych. Implementacja takich rozwiązań wymaga adaptacji do krajowych oraz lokalnych uwarunkowań. Lingua franca tych przedsięwzięć stanowi język angielski będący paszportem obywatela świata.

Cele i misja fundacji

MISJA Fundacji Rozwoju Edukacji Międzynarodowej 
WYRAŻA SIĘ W REALIZACJI I WDRAŻANIU W ŻYCIE słów Benjamina Franklina:

Tell me and I forget, teach me and I remember,  involve me and I learn.
(Powiedz mi a zapomnę, naucz mnie a zapamiętam, zaangażuj mnie i się nauczę)… 

w kontekście hasła język angielski paszportem obywatela świata otwiera drogę wszelkim inicjatywom wspierającym rozwój edukacji międzynarodowej w szczególności poprzez realizację CELÓW i działań polegających na:

 1. podejmowaniu działań wzbogacających ofertę edukacyjną dla wszystkich grup wiekowych,
 2. podejmowaniu działań mających na celu wykorzystanie w edukacji nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych,
 3. podnoszeniu poziomu kształcenia dzięki wykorzystaniu doświadczeń wynikających ze współpracy międzynarodowej,
 4. zwalczaniu wszelkich barier, podziałów i nierówności w dostępie do wiedzy dla wszystkich zainteresowanych,
 5. wzmacnianiu współpracy międzynarodowej (w szczególności ogólnoeuropejskiej) w obszarze edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
 6. wspieraniu działań edukacyjnych w kierunku kształtowania wspólnej tożsamości europejskiej,
 7. zapewnianiu, w ramach możliwości, dostępu do istniejących w świecie pomocy edukacyjnych w kształceniu młodzieży i dorosłych,
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 9. działalności na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 10. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością Fundacji,
 11. współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, których działalność jest zgodna z celami statutowymi Fundacji,
 12. przyznawanie nagród i stypendiów oraz organizowanie i prowadzenie programu stypendialnego mającego na celu pomoc uzdolnionej młodzieży,
 13. promocji i organizacji wolontariatu,
 14. działalności wspomagającej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych i humanistycznych oraz upowszechnianie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz narodowego,
 15. wspieranie upowszechniania nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania.
 16. podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania,
 17. organizowanie, finansowanie i prowadzenie podmiotów objętych systemem oświaty, w tym przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
 18. podejmowanie działań z zakresu szkolnych i pozaszkolnych form edukacji, szkoleń i kursów edukacyjnych, w tym nauki języków obcych,
 19. podejmowanie działań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Organizowanie działań i akcji mających na celu:

 1. pomoc w pokonywaniu wszelkich napotkanych barier przez ludzi upośledzonych pod względem ekonomicznym, społecznym, a przede wszystkim zdrowotnym.
 2. organizowanie wszechstronnego wsparcia dla dzieci, osób niepełnosprawnych, ciężko lub nieuleczalnie chorych,
 3. pomoc dzieciom niepełnosprawnym przez prowadzenie terapii,
 4. integrację społeczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, walkę o ich równouprawnienie.