Zasady przyjmowania uczniów

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM

 1. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach nie może być większa niż 16 osób.
 2. Dyrektor szkoły w wyjątkowych przypadkach może podjąć decyzję o przyjęciu dodatkowych uczniów do tego oddziału klasowego, w szczególności jeżeli są to uczniowie niebędący obywatelami polskimi lub obywatele polscy, którzy pobierali naukę w placówkach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje uczniom Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Zabrzu.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje uczniom, których rodzeństwo uczęszcza do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Zabrzu lub Językowej Akademii Przedszkolaka Magic Fairyland.
 5. Po uwzględnieniu kryteriów procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów wymienionych w ust. 2 i 3 wolne miejsca przydzielane są kandydatom z listy przyjęć zgodnie z  decyzją Dyrektora Liceum.
 6. Do klas I – IV o przyjęciu decyduje Dyrektor Liceum na podstawie wpisu do księgi przyjęć oraz pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego (kolejność wpisu do księgi przyjęć nie ma znaczenia).

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLASY I LICEUM

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, uczniowie posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. O przyjęciu kandydatów do klasy decydują następujące kryteria:
 • rozmowa z Dyrektorem szkoły;
 • oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Wybór przedmiotów rekrutacyjnych określa corocznie regulamin rekrutacji;
 • wynik uzyskany z egzaminu ósmoklasisty;
 • wynik egzaminu predyspozycji i umiejętności językowych z języka angielskiego lub/oraz innych przedmiotów;
 • inne osiągnięcia ucznia, zwłaszcza:
  • udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
  • osiągnięcia sportowe i artystyczne, w zawodach i konkursach co najmniej na szczeblu powiatowym’
 • ocena z zachowania,
 1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim z przedmiotów kluczowych dla realizacji programu Liceum w danym roku szkolnych, mogą być przyjmowani do klasy pierwszej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2.
 2. Szczegółowe informacje o rekrutacji do klasy pierwszej, w tym w szczególności:
  1. sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych zajęć edukacyjnych;
  2. sposób punktowania innych osiągnięć ucznia;
  3. szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego;

określa Regulamin rekrutacji i opłat na dany rok szkolny, publikowany na stronie internetowej Liceum.

KANDYDACI DO KLASY I

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej mają obowiązek złożyć w  sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. formularz rekrutacyjny wraz z uzupełniającymi dokumentami;
 2. 2 zdjęcia do legitymacji (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);
 3. dokumenty potwierdzające udział w olimpiadach, wolontariacie, zawodach sportowych;
 4. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył;
 5. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopię tego zaświadczenia poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 6. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów klas pierwszych dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza przewodniczącego komisji, zastępcę przewodniczącego i określa jej zadania.
 7. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji;
 • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego;
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w  kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.