Misja szkoły i model absolwenta

MISJA MLO

Misją Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu jest zapewnienie uczniom edukacji na najwyższym poziomie. Naszym celem jest dbanie o wszechstronny rozwój podopiecznych, dlatego wszelkie działania, które podejmujemy na terenie placówki mają charakter interdyscyplinarny, holistyczny oraz wielokulturowy.

Uczymy naszych uczniów szacunku do drugiego człowieka, tolerancji wobec wszelkiej odmienności społecznej, religijnej, narodowościowej, wrażliwości na potrzeby innych oraz empatii. Pomagamy w rozpoznawaniu wartości moralnych i rozumieniu odmiennych poglądów, uczymy akceptacji i konstruktywnej komunikacji, wspieramy w rozumieniu samego siebie, swoich korzeni, kultywowaniu tradycji i miłości do ojczyzny.

Jednym z głównych założeń naszej szkoły jest budowanie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi młodego człowieka. Nie da się uzyskać takiego efektu bez wsparcia, dialogu i pomocy ze strony rodziców, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zintegrować całą społeczność szkolną, tworząc w ten sposób wyjątkową wspólnotę uczniów, nauczycieli i rodziców.

Kształcimy uczniów w oparciu o dwie podstawy programowe – polską i brytyjską. Wypracowany przez nas model nauczania, ilość zajęć prowadzonych w języku angielskim oraz praca przy użyciu najnowocześniejszych technik multimedialnych, pomocy dydaktycznych i metod pracy, zapewnia uczniom możliwość zdobycia gruntownej wiedzy, rozbudowanych kompetencji językowych, samodzielnego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz rozwijania własnych możliwości, pasji i talentów. Staramy się, by każdy uczeń czuł się dobrze i bezpiecznie w szkole, rozwijał się harmonijnie i odnosił sukcesy na miarę własnych możliwości. To wszystko dzieje się w wyjątkowej międzynarodowej atmosferze, którą współtworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele pochodzący z różnych zakątków świata.

Zwieńczeniem każdego etapu edukacyjnego w naszej szkole jest możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu oraz otrzymanie certyfikatu językowego, stanowiącego wspaniałą „przepustkę” do anglojęzycznego globalnego społeczeństwa.

Certyfikaty egzaminów PTE Young Learners oraz PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw, jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. To jedne z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych egzaminów. Uzyskanie takiego certyfikatu, jest zwieńczeniem zdobytej przez uczniów wiedzy i umiejętności językowych.

PROFIL ABSOLWENTA MLO

EDUCATION = CHALLENGE

EDUKACJA = WYZWANIE

Wyzwania, jakie czekają na młodych ludzi we współczesnym świecie weryfikują nabyte przez Uczniów w szkole wiedzę i umiejętności, dlatego misja jaką realizujemy w naszej placówce oraz wartości, którymi dzielimy się z naszymi uczniami umożliwiają im wszechstronny i holistyczny rozwój. Pomagamy budować kapitał, który pozwoli naszym absolwentom odnosić sukcesy, realizować marzenia oraz budować lepszą przyszłość.

OTO JA – OBYWATEL ŚWIATA

Czuję, wiem, doświadczam ucząc się przez całe życie, znam swoją wartość, stawiam cele i dążę do ich realizacji – JESTEM OBYWATELEM ŚWIATA.

O            dpowiedzialny za siebie i otoczenie, podejmujący świadome wybory i decyzje.

T             olerancyjny, podchodzący z szacunkiem do drugiego człowieka.

O            twarty na wszelkie wyzwania, jakie stawia przed młodym człowiekiem życie w globalnej społeczności.

J              edyny w swoim rodzaju, znający swoje zalety, umiejętności i swoją wartość, pracujący stale nad własnym rozwojem.

A             sertywny, osiągający wyznaczone cele, podejmujący świadome wybory, broniący swej indywidualności.

 

 

O            dważny, niebojący się wyzwań, gotowy do obrony swojej Ojczyzny.

B             ezinteresownie niosący pomoc, stający w obronie słabszych, empatyczny i wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka.

Y         trwały w dążeniu do celu, wyznaczający sobie ambitne kierunki rozwoju i kreatywnie rozwiązujący napotkane problemy.

W           szechstronny, posiadający wiele umiejętności, radzący sobie w trudnych sytuacjach poprzez wykorzystanie zasobów własnych.

A             mbitny, czujący pasję, radość z nauki i potrzebę stałego rozwoju.

T             aktowny, umiejący zachować się w każdej sytuacji, znający zasady savoir vivre, kulturalny.

E             kologiczny, dbający o ochronę środowiska naturalnego, podchodzący z troską do świata przyrody.

L              ojalny wobec swojego kraju, szanujący jego historię, kultywujący wartości i tradycje rodzinne.

 

 

Ś             wiadomy swoich możliwości, dobrze przygotowany do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

W           szechstronnie utalentowany, rozwijający swoje pasje, talenty i zainteresowania.

I              nteligentny, swobodnie posługujący się językami obcymi, mający otwarty umysł.

A             ktywny, wysportowany, dbający o własne zdrowie, rozwój fizyczny i psychiczny.

T             owarzyski, łatwo nawiązujący pozytywne relacje, budujący trwałe przyjacielskie więzi z rówieśnikami.

A             artystycznie uwrażliwiony, gotowy do swobodnej ekspresji plastycznej i muzycznej, otwarty na odbiór różnorodnych form sztuki.