Terminarz rekrutacji

Rekrutacja już trwa!!

Najważniejsze terminy:

  • Od 17 maja – 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru).

         Termin w postępowaniu uzupełniającym od 3 do 5 sierpnia 2024 r.

  • Od 17 maja – 31 maja 2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podanie kandydaci składają jedynie w szkole pierwszego wyboru). Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych (test).

         Termin w postępowaniu uzupełniającym od 3 do 6 sierpnia 2021 r.

  • Od 25 czerwca 2024 r. do 14 lipca 2024 r. godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – doniesienie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku w razie zmiany decyzji, co do wyboru szkoły.
  • 22 lipca 2024 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

         Termin w postępowaniu uzupełniającym od 16 sierpnia 2024 r.

  • Od 23 lipca do 30 lipca 2024 r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

         Uczniowie przyjęci do MLO zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu 2 zdjęcia legitymacyjne oraz kserokopię odpisu aktu urodzenia.

         Termin w postępowaniu uzupełniającym od 17 sierpnia 2024 r. do 20 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00.

  • 2 sierpnia 2024 r. do godz. 14:00 – ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

         Termin w postępowaniu uzupełniającym 23 sierpnia 2024r.